VedtægterNavn, hjemsted og stiftelse

 1. Laugets navn er Lyndby Vikingeskibslaug.
 2. Hjemstavn er ved Haldrups Grund, Lyndby Strand, Lejre Vig.
 3. Skibslauget er stiftet den 28/10 2008.

 

Skibslaugets formål

 1. At bevare og udbrede kendskabet til praktisk sejlads med vikingeskibe/råsejl.
 2. At gøre medlemmerne til mere kyndige sejlere.
 3. At skabe socialt samvær gennem aktiviteter omkring arbejdet med vikingeskibene.
 4. At udveksle ideer og erfaringer med andre grupper fra ind- og udland med interesse for historiske perspektiver.
 5. At give flere interesserede mulighed for at opleve vikingekulturen med alle sanser.

 

Medlemskab

 1. Som medlem kan optages alle interesserede, der betaler det til enhver tid fastlagte kontingent.
 2. Som medlem kan man deltage i laugets aktiviteter.
 3. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde afvise et ønske om medlemskab samt udmelde et medlem, hvis specielle forhold taler herfor. Bestyrelsens afgørelse kan ankes til generalforsamlingen.

 

Bestyrelse

 1. Bestyrelsen – som er på valg hvert år – består af en formand, næstformand, samt en kasserer. Derudover sidder det antal tovholdere, som bestyrelsen beslutter. Bestyrelsen konstituerer sig selv på 1. bestyrelsesmøde.
 2. Formanden og kassereren tegner foreningen overfor tredjemand. Næstformanden fungerer som referent til møderne.
 3. Der vælges en revisorer samt dennes suppleant på generalforsamlingen.

 

Generalforsamling

 1. Den ordinære generalforsamling er skibslaugets øverste myndighed.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
 3. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal, dog skal der være minimum 2/3 flertal for vedtægtsændringer.
 4. Stemmeret på den ordinære generalforsamling kræver et gyldigt medlemskab samt personligt fremmøde.
 5. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og med følgende dagsorden:
 6. Valg af dirigent.
 7. Valg af referent.
 8. Godkendelse af protokol.
 9. Formandens beretning – herunder præsentation af nye medlemmer.
 10. Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent + godkendelse af regnskab.
 11. Tovholdernes beretning.
 12. Behandling af indkomne forslag.
 13. Valg af medlemmer til bestyrelsen, tovholdere og revisorer.
 14. Eventuelt.
 15. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Dagsordenen skal følge med indkaldelsen.

 

Regnskab

 1. Kassereren fører laugets regnskaber og opkræver kontingent forud helårligt.
 2. Regnskabet omfatter perioden 1/1 – 31/12
 3. Regnskaberne kan til enhver tid revideres af laugets revisor, der straks meddeler resultatet til bestyrelsesformanden.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede årlige regnskab på den ordinære generalforsamling, idet det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Opløsning

 1. Opløsning af lauget kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på en behørigt indvarslet ekstraordinær generalforsamling.
 2. Generalforsamlingen kan kun have dette ene punkt på dagsordenen.
 3. I tilfælde af opløsning, skal laugets midler og aktiviteter overdrages til et almennyttigt formål.


Tillæg

Som tillæg til disse vedtægter findes der et sejladsreglement, der beskriver reglerne for sejlads med de til rådighed stillede skibe. Herunder generel bemanding, skippere, forsikring, mm.


Således vedtaget af bestyrelsen på generalforsamlingens mandat april 2012.


På bestyrelsens vegne,

Formanden